مدح علی ع
یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 | مهرداد عزیز ابادی

بسم  الله  الرحمان  الرحیم

کس  را  نبود  قدرت  مدح  تو  علی  جان 

جز اینکه  بگوید  اسداللهی  و  چون  شیر

بیچاره ی تو  علم  و  زبانست  و  بلاغت

قرآن  تو  به تاویل  کشانی  و  به  تفسیر

علم  تو  بود  کلی  و  جزئی  به  جهانها 

بر  ماضی  و  آینده  و  نور  است  و  فراگیر

آداب  شجاعت  بشر  از  فعل  تو آموخت 

منهاج  بلاغت  ز  تو  آموخته  هر پیر

علمت  نبوی  بوده  و  حلم  تو علی وار

دریای  فضایل  تو یی و  ساحل  تدبیر

 هرکس  که  ترا  نفی  کند  عرصه  گیتی 

او  اهل  جنونست  بگیرند  به  زنجیر

دیوانه  کسی  بود که از روی  حماقت  

در  روی  تو پیکار گری  کرد  به شمشیر

بر  اهل خداجوی  زمین  یکتنه  عاشق 

از  کفر  بری  دشمن هر  ظالم  و  تزویر

فرمانده کل  داده  بدست  تو علم  را

سر  ها  همه  از خجلت  تو  گشته  سرازیر

قدر  تو  کسی  خواست  که  در  قدر برفتی

هم آمدنت  بودبه  بیت الله  تقدیر 

گر  اهل  زمین  جمع  شده  نزد تو آیند

هر  یک  بنمایی  رقم  نقطه و  تصویر  

کروبی  و  قدوسی  همه  سوی  تو آیند  

 در  لحظه  بیداد  و  خطاهای  نفسگیر 

گر  ساقی  کوثر  تو  شوی  روز قیامت 

دیگر  نکند صیف  نمایشگری  تیر

با  پای  خودم  رفته  ام از  بهر  ملاقات 

تا  پاک  کند  این  دل آشفته  چون  قیر

 

 

 

 

 

 

 

 

در فضیلت علم
چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | مهرداد عزیز ابادی

 

بسم  الله  الرحمان  الرحیم

در  فضیلت  علم

اگر  موسی  پی  خضر  است  در  گام          اگر  خضر است  امام  و پاک و  خوشنام

معلم  خضر و موسی شد  محصل              که موسی ناتمام  و  خضر  کامل

شرف  خضر  ازعلوم  و  دانشش  بود       وگرنه  این  پیامبر بود  موجود

گر  ابراهیم شیخ  الانبیاء  است              اگر  از  بهر  هردردی  دواء  است 

بود  از بهر  علم  و  دانش  و  جود         به تعبیر  دگر  ایمان  موجود           

                                      

اگر  قران  کتاب  مسلمین  است       که آیاتش  همه فتح  مبین  است           

بود  سرچشمه علم  و  فضائل            هنر در بحر آن  گردیده  کامل 

کسی  کاو  این  هنر  دارد عزیزاست   اولوالالباب  و  اصحاب  تمیز  است

بود  صاحب نظر  در  کار  و  دانا              رسد  از  علم  و  دانایی به تقوا 

خوشا  خورشید  علم  و  روشنایی       که آرد  عدل  و  تقوا  و  رهایی

جهالت  کفر  و  خبث  و  نارسایی  است       عذاب  و  فقر  و  فسق  و نارسایی  است

مشو  هرگز  قرین  بیسوادان               مشو هرگز  قرین  یار  نادان **

گر آدم   شد  ز  حیوانات  برتر           نهاده  تاج  کرمناش بر  سر

بود  از  بهر  علم  و  دانش  و  فن   بدان  غالب  شود  انسان به  دشمن

  اگر  یوسف  وزیر پادشاه  است      نه  از  بهر جمال  و  دستگاه  است 

جمال  و  ظاهر  یوسف  عیان  است   ولی  علم و  کمالش  در  نهان  است

بود یوسف  که  دانشمند آگاه          بود  غالب  به  امر و  دولت و شاه

برو  دنبال  علم  و  دانش  و دین   که  هم  فرمان  عقل  است  و  هم آیین

کند  کافر  به  دانش  سر  بلندی        جهود و  گبر  یابد  ارجمندی 

سگ  و باز  از  ادب  یابد  ندیمی      خوشااصحاب  دین  دار قدیمی 

همه محتاج  دانایند  و  اگاه           امیر و  دولت  و پرورده  و  شاه

 

تغییر جهان
دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | مهرداد عزیز ابادی

 

عاشقم  لیک زعشق  توبجان  آمده ام

      از  همه  عالم و  آدم  به امان  آمده  ام

من  شکایت  ننمایم  که  مرا  صبر دهی

 از  تنک مایگی  خود  به  فغان آ مده  ام

آسمان  با  همه  وسعت  من  گنجشک  صفت

  با  دل  و جثه  کوچک ؛ زنهان  آمده  ام 

علم  تاریخ  ندانستم  و  تغییر  جهان 

با  همین جثه به  تغییر  جهان  آمده ام

                                   کاش  دوران  علی  ع بودم  و  دوران  حسن ع

از  غم  غیبت  کبری  به  زبان  آمده ام 

سود  من  چیست  از این جور فراوان  زمین 

من  بدنبال  ضرر  های  گران آمده  ام

 

 

بسم  الله  الرحمان الرحیم

نقل  و شیرینی  و  شکر ببرند  از شیراز               تا به  بنگاله وتا  هند  وسمر  قند  وحجاز

حجت  قائم ما  نهضت  بین المللی                   بی سبب نیست  که از مکه  نماید  آغاز

کعبه  در  سلسله  زلف  بتان زندانی  است        کیست  آزاد  کند  قبله  حاجات و نماز؟

گر  فساد  است  به  اقلیم  مسلمان امروز        نکبت  دیو  سعودی  است  که  دارد  صدناز

هر  چه تکفیری و  القاعده  و  داعش  بود           از  ریاض  آمده  پیدا  و رود  آنجا  باز

 

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ