مسجد
شنبه بیست و هشتم شهریور 1394 | مهرداد عزیز ابادی

 

مشتاق  زندگانی  مشتاق  آفتابم              بایاد  تست خوردم  با  یاد  تست  خوابم

لبخند  میزنم  تا  برپا  شود  جماعت          اینجاست  آرزویم  اینجاست  ماهتابم

هر  جا  که  خانه ای را بایاد  تو  بنا -شد        رفته  نشسته  آنجا  شاید  ترا بیابم

مسجدکلام  زیبا ؛ زیبا ترین  کلام  است    از  معرفت  گلابی  در ده  گلاب  نابم

این تشنه  میزند  پر  تامیرسدبه  مسجد       ساقی  بنوش ودرده از  سلسبیل آبم 

آرامش  جهان  را  اینجا مگر  بجویم    باغی  پرازگل  اینجا  برده  است  اضطرابم

 

  

مدح نبی ص
سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1394 | مهرداد عزیز ابادی

 

کران  تا  کران  تا  خدا  آفرید              یکی  همچو  احمد  نیامد  پدید

سفیدی  به  سرخی  نمودی  رخش        دو  ابروش  پیوسته  هر  کس که  دید

   دو دستش  ستبر  و  درخشان  کفش           رخ  و   گردن او درخشان  چو  شید

چو  نور  است  از  بهر  او  سایه  نیست         معطر  چنانکه  کسی کم  شنید 

به  هر  جا  گذر  کرد  کرده  سلام            گل  و  نخل و  شمع  و چنارست  و  بید

عزیزی  که  والا  تبار  ا ست و  پاک             نیابد  بدو  راه  هرگز  پلید

ز  رحمت  دری  بود  للعالمین                زاو  معجزات  فراوان  رسید

بزرگی  که  از  کل  پیغمبران                     خدا  بهر  الگوی  ما  برگزید

مبارک  به  هر گام  و  گفتار و  خوی             مطاع  نبی کریم سعید

 

آفتابی  تو  که  وزن  سخنت  سنگین  است 

بالت  از  جور  و  جفای   دگران  خونین  است

پرتو  لطف  تو  تا  بر  سر  آفاق  کشید

همه  جا  فرش گل نسترن و   نسرین  است

گل  اگر  دست  بدستش به  سرو  روی  برند

نفس  و رنگش  از  آن هم  نفس  دیرین  است .

دوست  دارند  ترا  مرد  و  زن  بادیه  ها 

جامه  فضل  تو از  لطف  و  صفا  رنگین  است .

هر  عروسی که  ترا   اینه خویش  کند

 زندگی  وفق  مرادش بودو  شیرین  است

 

باغ وگلستان شما
یکشنبه پانزدهم شهریور 1394 | مهرداد عزیز ابادی

 

 

کس  نکشد  هیچ  مرا  جان من  و  جان  شما 

کس  نتواند  که  زند تیغ  به  ایمان شما 

  سوزد  اگر  جمع  شود سوزد  اگر  فرش  ترا 

نادم  و  درمانده  شود  دست  بدامان  شما

دشمن  اگر  حیله  کندخانه  خرابت  بکند

رخنه  نتاند  که  کند  باغ  و  کلستان  شما

کشتی  چرخ  است وفلک  صف  صفی  از  جن  و  ملک

روز  و  شب و  در  همه  جا  هست  نگهبان  شما

خون خورد  و  غصه  خورد دست  که  بر  سر  بزند

چونکه  خدا  دور  کند البته  شیطان  شما

ابر و  مه  و شمس  و  قمر  بوته  سر سبزو  شجر  

با  ادب  و  منتظر  و  گوش  به  فرمان شما

 

پر پرواز
جمعه ششم شهریور 1394 | مهرداد عزیز ابادی

 

نماز

مرا  مادر  بگفت  و  آن  زمانها                که  میگفتند  اسرار و  نهانها

بود  بالاترین  لذت  به  انسان         که  از  الله  گیرد  خط  و  فرمان 

مرا  بالاترین  فرمان  نماز  است       که  خط  ارتباط  چاره  ساز  است

پر پرواز  ایمانم  نماز  است            شفای  قلب  حیرانم  نماز  است


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ