اشاره ای به فرح دیبا ی خائن همدست دیکتاتور

چو بشناسی فرح دانی که استبداد وطوفانش

نماند ذره ای عصمت نه در بار ونه دربانش

شهی الوده دامان را چگونه پاس میدارد

چگونه میشود آخر مطیع او و فرمانش

غلط کردم ندانستم که شه گرکین صفت باشد

فرو رفته به روح ما همه چنگال و دندانش

غلط کردم ندانستم که هر شب دختری دیگر

بگیرد در کنار خود کند عریان عریانش

غلط کردم گمان کردم که شه هم پاسبان گردد

چه گرگی را رها کردم میان گوسفندانش !

نه ایمن گشت بازارش نه دانشگاه و اطرافش

قمر در عقرب است انجا خیابان و بیا بانش

دربار مملو از فساد و مردم گرسنه

والا حضرت اشرف پهلوی و پسرش شهرام

شایسته ا لطاف و خصال پدرش بود

ان گوهر گندیده که والا گهرش بود

دنبال پسر ،مرد به شش گوشه عالم

ترک و عرب وانچه که اندر نظرش بود

زین مادر دردانه که پرعیب و بلا بود

ایید بپرسید چگونه پسرش بود

دربار هزار و ملیون داد دلارش

اینها همه البته که خرج سفرش بود

بس کشته و زندانی و تبعید ز لطفش

این باغ فسادی است که اشرف ثمرش بود

محمد رضا خائن پهلوی
چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1395 | مهرداد عزیز ابادی

محمد رضای خائن پهلوی

ندیدم چو این شاه زن باز و زشت

که بسیار بد بود و بد سرنوشت

تبه کار و مشروبخوار و پلید

چنان زشتکاری چنو کس ندید

پدر چون گرفتی ز زنها به پنج

نهادند نام ورا میر پنج

پسر را بنه میر صد ها هزار

که از نسل زنها بر ارد دمار

سبک مغز همجنس بازی نمود

به ارنست هم باز بازی نمود

وصال
چهارشنبه هجدهم اسفند 1395 | مهرداد عزیز ابادی

بسم الله الرحمان الرحیم

در انتظار و حسرت ان عاشقانه ام

کو ان حبیب مخلص شعر و ترانه ام

این نیست زندگی که همه محو میشوم

زین پس همیشه در پی لطفت روانه ام

یارب به عمر و مال مبارک نما مرا

من در پی وصال و رهای شبانه ام

این دوستی میسر و این بنده کامران

چون شمع من ستاده و بر سر زبانه ام

دیگر به سیل جنت ماوا نمیروم

در انتظار صبح همین کنج خانه ام


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ