سخنان امام (ع)
دوشنبه بیست و ششم شهریور 1397 | مهرداد عزیز ابادی

سخنان امام (ع)

گشته روگردان زما دنیا
نیست باقی جرعه‌ای دیگر
مردمی حق را رها کرده
انجمن کردند بر باطل

هر که ایمان بر خدا دارد
باید از دنیا بشوید دل
پس شهادت چاره کار است

 

کارما پایان رسد اینجا
شد تهی از زندگی ساغر
پشت بر دین خدا کرده
کارها دیگر شده مشکل
یا نظر روز جزا دارد
دیده باید دوخت بر منزل
استقامت بهترین یار است

دنیا
چهارشنبه چهاردهم شهریور 1397 | مهرداد عزیز ابادی

 

  بسم  الله  الرحمان  الرحیم 

  الحمد  بحر    ساحل  و  عشق  و  کنار  اب  

  شکر  انکه  نان  بدستی  و  دست  دگر  کباب 

  اواز د لبر  است  مگر  اینکه  بشنوم

  نرم  و  لطیف  و  دلکش  یا  نغمه رباب  ؟

  گویی  شده  است  نازل و  پیغام  اورد 

  این بار  عاصیان    خطاکار  را خطاب 

  زد  اهتان به ارض و    سموات  اتشی 

  میسوخت  جبرییل  و  عزیزان  ان  جناب 

دیدم  هزار  حور و  پری  در کنار هم  

 مستور  و  شرمناک  و  غزلخوان  و  درحجاب

بودم  فقیر و  عیش  نیاید  بکار  من 

دنیا  تمام  وعده و  پوک  است چون  سراب

مسعود کی  فریب  جهان  میخوری  بس  است   

 تا  چند میل   مطرب  و  می   میکنی  بخواب

چلیپا
دوشنبه دوازدهم شهریور 1397 | مهرداد عزیز ابادی

ترسم  که  این  عشق  توهم ماراچلیپایی  کند     این  نا له  ها و اه  ها  سربند  رسوایی  کند

تدبیرهم  حاصل  نشد بر گوکه  زنجیرم  کند    درمان  مگر  این حالت واین رنج سودایی کند

روزی  چراغ  افروختم  تا  بلکه  دیدارت  کنم        خاکسترم  بر  باد  ده  میلی  بزیبایی  کند

من  سجده  بردم  برزمین بر توهزاران  افرین  وانکس که  از روی  یقین  اظهار  شیدایی کند 

من  ناله وافغان کنم خون ریزم ازمژگان خود گردیگری  با قصد  من میل  تماشایی  کند  

اینک  بزن  ان  طبل  راان  طبل رایا  طشت  را 

   مگذار  کس غیر  تو  ام  ایین  والایی  کند

این  ادعای  بیخودی ،  اشفته  و  مو ها رها               نعلی  زده  وارونه  تا تبلیغ  تنهایی کند

بی  ذکر  سفره  وامکن این  درد  راپیدامکن          هرچند  کم  گویدسخن بسیاراقایی  کند

 

دوبیتی
شنبه دهم شهریور 1397 | مهرداد عزیز ابادی

سحراز نردبان رفتم به  بالا        شکستم  نردبانهای  تمنا 

کسی دنبال من دیگر  نیایدکه رفتم نزدِ ان یکتای  والا

 

امیدوانتظار من  سراومه به  نزدیک من اون دلبر  نیومه 

درینجامن زغم  غمبادکردم   دلم بادلبرم ازدر  دراومه

 

ندونی دلبرم عین پری  بی   ولی تاقبلمن بی مشتری  بی 

منم ازسادگی دورش گرفتم  نمدونم چرااز مابری  بی  

 

نمیدونیکه ای دلبرجری بی   تمام عمرکار ش سرسری بی 

سرانداز وچادرواسش نیارین  دلم خوش بی که اهل  روسری  بی 

 

ازاوسایَش همه مردامترسن  بِگُم  اهل جرودعوا  مترسن

بنازم دلبری خوش  قدو رعنا    ازاو هم کل  امریکا  مترسن 

 

از اواهل جر  ودعوامترسن   سرهرفتنه و  بلوا  مترسن 

نگوکی؟ تا کجا؟کی دلبر  من هَمِی اینها هَمِی اونها مترسن 

 

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ