علی ع - 4
شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1399 | مهرداد عزیز ابادی

ان  کوه کز  جا میکند دریای  طوفان را  علی          

اباد  میسازد  همه  دلهای ویران  را علی  

 

باید که  بشناسد همه  از  مرد  و زن  این مرد  را

انکومصفا  میکند  هم  روح  و  هم جان  را  علی       

بیماری  شرک  وریا گر  ریشه  زد  در  سینه  ات   

تنها  طبیب  حاذق و دارو و درمان را علی     

انکو  زند  شلاق خودبر ظالمان بیحیا          

اخراج  میسازد همه ناهل  ودیوان راعلی

بسیار  امد  در زمین  از مردمان  نازنین   

 انکس  که  ارزش میدهد او نوع  انسان را  علی 

بسیار  میگوید  سخن هر  شخص  در  هر  انجمن 

انکس  که  برپامیکندهرعهد و  پیمان راعلی

هرکس  به نوعی  میکندایات  حق  را  بررسی        

انکس  که داند در  جهان  تفسیر  قران  را علی

سر  گرم  میسازد  بسی  دنیای  دون پرور ترا           

انکس  که  اجرامیکند هر  لحظه  فرمان  را  علی

میسازدانسان اشتی  با هر خس  و  بیگانه  ای

بشناسداو هر  گوهری و  هر  در  ومرجان را  علی 

دریا و  اقیانوس  که  باشد  جواهر  ها  در او

سیراب سازد کام  هر مسکین  و عطشان  را  علی     

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ