گل و خار1
پنج شنبه اول خرداد 1399 | مهرداد عزیز ابادی

عشقبازی  کار  هر  سالوس مردمخوار  نیست
دوست رابا هر که  از ره میرسد الفت  کجاست 
رندی  و بازیگری  و  زهد  سازی و  ریا   
اشیان گم  کرده کی  داند  طریق  قذس  را
پر  کرکس  کی  شهپر  با  شهپر  عنقا  یکی 
وین  عجب  در  دامن  گل  خار  میر.ید  زیاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازی  هرطفل سرگردان  ناهموار  نیست
هرکه  بی همت  نهدره راقدم هشیار  نیست
جز  هلاکت  در  میان  کوچه و  بازار نیست  
زشت  سیرت  را  نصیب  ازخلعت  دادار  نیست 
لاشخوررا  طعمه  جزگندیده  و مردار  نیست
لیک شاه  حسن  جزگل درهمه  گلزار  نیست
 

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ