دردانه
شنبه سوم خرداد 1399 | مهرداد عزیز ابادی

دیوانه مشودوست که دیوانه شوم  من     

کاری مکن  ایدوست که بیگانه  شوم  من   

گل  بودی وزیباو پرازعطرو   طراوت

البته  در انحال  چو  پروانه  شوم  من

 

حسن توبودیوسف وافزون  شودهر  دم    

اندرطلبت خارجازاین خانه شوم  من    

 

   گرنوروحرارت  بدهی  برسرو  جانم           

خورشیدشوم شهرت وافسانه  شوم  من        

 

دل  را  مپسندید که  دیوانه  بماند      

بایک  نظری عاقل  وفرزانه  شوم  من 

 

دندان همه فرسود  ونگون  شدز دهانم  

کی صاحب یک بوسه رندانه شوم  من      

 

صحرا  شده سرمست نگاهم  ننمودی

زین پس عقب خانه وکاشانه شوم  من   

 

اکسیر  نگاهت به  مس  جان  ننمودی      

والله  طلا  گردم و  جانانه  شوم  من 

 

اینها  همه مستند  رها کن  همه  باز  آ   

                        وانگاه ببینی درودردانه شوم  من      

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ